TPIPP ต้อนรับคณะผู้บริหาร กรอ. และสื่อมวลชน ชมกระบวนการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

141

วรวิทย์ เลิศบุษราคาม (ที่ 3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ให้การต้อนรับ วันชัย พนมชัย (ที่ 4 จากขวา) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมสุกานดา พัดพาดี(ซ้ายสุด) รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม (กรอ.) จ.สระบุรี เทศบาลเมืองทับกวาง และคณะสื่อมวลชน เข้าชมกระบวนการนำมูลฝอยติดเชื้อมากำจัดในเตาเผาของโรงไฟฟ้า          

โดย TPIPP ได้แสดงเจตจำนงขอนำมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของโรงไฟฟ้า  เพื่อช่วยภาครัฐแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ทั้งการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักในชุมชน และสถานที่อื่น ๆ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจาก TPIPP มีเตาเผาด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 1,000 °C จึงสามารถกำจัดมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างปลอดภัยและปฎิบัติตามประกาศของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ ส่งผลให้  TPIPP ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นบริษัทฯแรกของประเทศไทย ภายใต้การปฎิบัติตามข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมอนามัย และถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกันกันแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในประเทศไทย โดยสามารถรับมูลฝอยติดเชื้อได้ถึง 350 ตัน ต่อวัน