BKI รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

171

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ เป็นปีที่ 3 จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จากการที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการที่มีมาตรฐานและเหมาะสม รวมถึงการสร้างบรรยากาศการทำงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัย นำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้การบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ  และสร้างความเติบโตก้าวหน้าให้แก่องค์กรต่อไป