ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ โชว์ศักยภาพบรรษัทภิบาลชั้นแนวหน้าของไทย คว้าคะแนน“ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว

142

 ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ พิสูจน์ความเป็นเลิศอีกขั้น หลังเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องจนได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2564 จาก 716 บริษัท  ซึ่งดำเนินการโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (Thai Institute of Directors: IOD)  ด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ (LALIN) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี’ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่งด้านการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานจนสามารถสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 35 ปีที่ผ่านมา ล่าสุดได้พัฒนาวิสัยทัศน์ใหม่ Lalin the NEXT  โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับหลักการบริหารตามแบบ  ESG  เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญอย่างมากต่อ “บุคลากร” และการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในองค์กรในการพัฒนาความรู้และดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและมอบประสบการณ์ใหม่ของการอยู่อาศัยให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ