EKH ลงนามติดตั้ง Solar Rooftop กับ เค.จี.โซลาร์ เพาเวอร์

178

นายแพทย์อำนาจ  เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล (กลาง) พร้อมด้วย สุทธิพงศ์  ตั้งสัจจะพจน์ (ขวาสุด) กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) ถ่ายภาพร่วมกับมีน  ธีรนิติ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.จี.โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด  เนื่องในโอกาสร่วมลงนามในสัญญาโครงการซื้อขายพลังงานจากระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 500  kWp