ส.สินเชื่อทะเบียนรถฯ จับมือสมาชิก กำหนดมาตรฐานให้บริการ 5 ข้อ พร้อมเป็นแหล่งเงินทุนให้ประชาชน

186

ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ VTLA กล่าวว่า สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 10 ราย มีสาขารวมกันมากกว่า 7,000 สาขา ทั่วประเทศ ได้หารือถึงแนวทางการยกระดับธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ให้เป็นแหล่งเงินทุนที่มีมาตรฐาน เป็นธรรม และโปร่งใส เป็นที่พึ่งให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงคลายล็อกดาวน์และการเปิดประเทศของภาครัฐ ซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการฟื้นฟูกิจการของตนเอง จึงมีมติร่วมกันเพื่อกำหนดมาตรฐานและแนวทางการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ 5 ประการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ได้รับข้อมูล หมายถึง บริษัทจะแสดงข้อมูลให้ลูกค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจ เช่น อัตราดอกเบี้ย และค่าบริการต่างๆ
  2. ได้รับหลักฐาน หมายถึง หลังจากทำธุรกรรม บริษัทจะส่งมอบเอกสารสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน อาทิ สำเนาสัญญาเงินกู้ ใบเสร็จรับเงิน
  3. ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย หมายถึง กรณีผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะมีการติดตามทวงหนี้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
  4. ได้รับเล่มคืน ภายใน 15 วัน หมายถึง บริษัทจะคืนเล่มทะเบียนรถให้กับลูกค้าสินเชื่อทะเบียนรถที่ปิดบัญชีแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
  5. ได้สิทธิรับรถคืน หมายถึง กรณีผิดนัดชำระหนี้และต้องส่งมอบรถที่ครอบครอง บริษัทให้สิทธิลูกหนี้รับรถคืนตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทสมาชิกฯ ที่กำหนด

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ขอสินเชื่อจะได้รับบริการที่มีมาตรฐาน ก่อนเข้ารับบริการสามารถสังเกตตราสัญลักษณ์ สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ VTLA ที่สาขาให้บริการของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก หรือข้อมูลบนเว็บไซต์ของสมาคมฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีมาตรฐาน เป็นธรรม และโปร่งใส ตามรายละเอียดข้างต้น

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ จัดตั้งขึ้นในปี 2561 ปัจจุบันมีสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 10 ราย มีสาขารวมกันทั่วประเทศมากกว่า 7,000 สาขา มีฐานลูกค้ารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ล้านราย มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ เป็นทางเลือกและที่พึ่งให้ประชาชนและกลุ่มผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีมาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใส และยังเป็นการลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบอีกด้วย ผู้สนใจเยี่ยมชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.vtla.or.th  หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 065-919-0644