TPOLY รับรางวัล Good Labour Practices ประจำปี 64

212

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) TPOLY ได้รับประกาศเกียรติคุสถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ไปใช้ในการบริหารกิจการ ทั้ง 10 เรื่อง จากโครงการอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564 ซึ่งรางวัลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างมีมาตรฐาน และมีสวัสดิการที่เหมาะสม