GPSC ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ มอบชุดตรวจ Covid-19 โครงการลมหายใจเดียวกัน

292

นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะพันธมิตรด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ได้ส่งมอบนวัตกรรมชุดตรวจ Nano Covid Antigen Rapid Test และชุดตรวจ Antigen Test Kit จำนวน 10,000 ชุด รวมมูลค่า 3,000,000 บาท ให้กับนายแพทย์วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เพื่อนำไปใช้ตรวจคัดกรองผู้ป่วย Covid-19 ในโครงการลมหายใจเดียวกัน ณ ศูนย์คัดกรอง Covid-19 โครงการลมหายใจเดียวกัน อาคาร EnCo terminal ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร