ฟิลลิปประกันชีวิต ขานรับนโยบายขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยและยกเว้นดอกเบี้ย

387

นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ทราบกันดีว่า ช่วงปลายปีที่ผ่านมา มีการระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 “COVID-19” ในประเทศไทย โดยสถานการณ์ในครั้งนี้มีความรุนแรงมากขึ้น และกระจายไปในหลายจังหวัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ จึงมีนโยบายผ่อนปรนเงื่อนไขกรมธรรม์ ดังนี้

1. ขยายระยะเวลาการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ที่มีวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ จะขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยจากเดิม 31 วัน เป็น 91 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย โดยได้รับการขยายเวลาผ่อนผัน เพิ่มอีก 60 วัน จากระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์

2. ผ่อนผันการขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ที่สิ้นผลบังคับตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เนื่องจากไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัย งวดที่ครบกำหนดชำระเบี้ยฯ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หากขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย หรือขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันภัยภายใน 6 เดือนนับจากงวดที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยดังกล่าว บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ยจากการชำระเบี้ยประกันภัย รวมถึงการเรียกตรวจสุขภาพ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย หรือขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ดังกล่าว

3. ผ่อนผันการชำระคืนเงินกู้จ่ายชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติ สำหรับกรมธรรม์ที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หรือเกิดการกู้จ่ายชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติ (APL) ของเบี้ยประกันภัยงวดที่ครบกำหนดชำระ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ย หากมีการชำระคืนเงินกู้จ่ายชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติเต็มจำนวน (APL Full Payment) ภายใน 6 เดือน นับจากงวดวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยดังกล่าว

“ฟิลลิปประกันชีวิต ขอเป็นกำลังใจให้ลูกค้าผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ “COVID-19 อย่างราบรื่นและปลอดภัยไปด้วยกัน” นายปรัชญา กล่าวทิ้งท้าย