คปภ. ชวนคนรุ่นใหม่เรียนรู้การประกัน จัดประกวดนวัตกรรม InsurTech

934

ธุรกิจประกันภัย ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ปรับตัวเข้ากับการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลได้เป็นอย่างดี ด้วยลักษณะการคุ้มครองที่เข้าใจง่ายกว่าการประกันชีวิต ทำให้การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการขายประกันได้รับความนิยม ซื้อง่าย ขายได้คล่อง ประกอบกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนมีความเสี่ยงภัยมากขึ้น ไม่เพียงแต่การขับรถ การเดินทางท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งโรคระบาด  ทำให้ผู้คนหันมาซื้อประกันกันมากขึ้น

ไม่เพียงแต่ด้านการขายประกันออนไลน์ที่ได้รับความนิยม ในด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ก็มีการใช้เทคโนโลยีมาเป็นลูกเล่น  ทั้งระบบเทคโนโลยีติดตามพฤติกรรมผู้ขับขี่ ที่ช่วยลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์หากขับดี หรือแกดเจ็ตเพื่อการออกกำลังกาย ที่จะทำให้เบี้ยประกันสุขภาพลดลง หากมีการออกกำลังกายเป็นประจำ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  หรือ คปภ.  ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย มองเห็นโอกาสที่จะนำนวัตกรรมมาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยให้เติบโต จึงมีการตั้ง ศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT) และจัดการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยมาตั้งแต่ปี 2561  และในปีนี้ ก็ได้เตรียมจัดการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย หรือ OIC InsurTech Award 2020   เป็นปีที่ 3 ภายใต้โจทย์ “InsurTech – Breaking Through The New Insurance Possibility พุ่งทะลุสู่ทุกความเป็นไปได้กับโลกประกันภัยยุคใหม่”

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กล่าวว่า  ในช่วงของการระบาดไวรัสโควิด 19 ทำให้เห็นถึงความหวาดกลัว การตื่นตัว การเฝ้าระวังต่อการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 ส่งผลทำให้ประชากรไทยเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น และมองหาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการประกันภัยโควิด จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ ที่มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจซื้อกรมธรรม์ผ่านช่องทางดิจิทัลสูงถึงกว่า 9 ล้านกรมธรรม์ ภายในระยะเวลาเพียง 4 เดือน

ดังนั้นสำนักงาน คปภ.จึงส่งเสริมช่องทางการขายและวิธีการการขายผ่านทางออนไลน์และดิจิทัลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยได้ริเริ่มรูปแบบการประกันภัยในรูปแบบ Digital Face to face ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งเรื่องของการส่ง Email SMS ซึ่งเดิมทีอาจใช้กันอยู่แล้ว แต่สำหรับในยุค New Normal นั้นจะเป็นรูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้น อาทิ การใช้โซเชียลแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Line call หรือ VDO เป็นต้น ในอนาคตยุค 5G ที่จะมาถึงก็จะช่วยให้พัฒนาต่อยอดงานบริการด้านประกันภัยให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงการนำส่งกรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ่ายค่าสินไหมทดแทน และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน

“คปภ. ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ออกกฎ กติกา มาควบคุมการทำงานของบริษัทประกันภัยเพียงอย่างเดียว แต่มีหน้าที่สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยเติบโต ตามติดเทคโนโลยีที่ก้าวไปได้  จึงมีการจัดการประกวดนวัตกรรมด้าน InsurTech มาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งไม่เพียงแต่การดึงคนรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดแปลกใหม่ มาช่วยสร้างนวัตกรรมให้กับธุรกิจประกันภัยเท่านั้น แต่ยังเป็นการดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่เหล่านี้มาเรียนรู้เรื่องการประกันภัย เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจประกันภัยขยายตัวมากยิ่งขึ้น

โดยงาน OIC InsurTech Award 2020 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมประกันภัยให้แก่กลุ่มนิสิต/นักศึกษา บุคลากรในวงการประกันภัย บุคลากรในบริษัทเทคโนโลยี (Tech Firm) กลุ่มนักพัฒนาเทคโนโลยี (Tech Startup) และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจและนำความรู้ไปพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมกับยุค New Normal ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการสร้างเสริมความรู้ในรูปแบบออนไลน์และส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดนวัตกรรมด้านการประกันภัย ด้วยแนวคิดและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ ในการเข้าถึงการประกันภัย ของประชาชนและให้ความรู้ด้านการประกันภัยผ่านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

ดร.สุทธิพล กล่าวต่อว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นนั้น แม้จะเป็นวิกฤต แต่ถ้ามองในแง่บวกก็ถือเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมประกันภัยในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านประกันภัยมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมประกันภัยในขณะเดียวกันโครงการนี้ฯ ก็จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มนิสิต/นักศึกษา บุคลากรในวงการประกันภัย บุคลากรในบริษัทเทคโนโลยี (Tech Firm) กลุ่มนักพัฒนาเทคโนโลยี (Tech Startup) และประชาชนทั่วไป ในการนำความรู้เทคโนโลยีเหล่านี้ไปพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสนับสนุนต่อยอดองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมประกันภัย นอกจากนี้ยังเป็นการขยายเครือข่ายผู้ที่มีความสนใจ ตลอดจนผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน InsurTech อีกด้วย

เลขาธิการ คปภ. ตั้งเป้าหมายว่า งาน OIC InsurTech Award 2020 จะสามารถกระจายองค์ความรู้ด้าน InsurTech ออกไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า 10,000 คน  เพิ่มขึ้น 10 เท่าจากงานในปีที่ผ่านมา

สำหรับการเข้าร่วมประกวดในโครงการนี้ฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนิสิต นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าประกวดเป็นทีม มีสมาชิกจำนวนไม่เกิน 2-4 คนต่อทีม สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น. โดยผู้สมัครต้องดาวน์โหลด Template ในส่วนของการส่งผลงานประกวดนั้นนำเสนอในรูปแบบ Business Model Canvas ได้ที่ Link : https://url.oic.or.th/award2020/bizcanvas โดยใส่รายละเอียดหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาธุรกิจประกันกันภัย รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้โจทย์ “พุ่งทะลุสู่ทุกความเป็นไปได้กับโลกประกันภัยยุคใหม่” บันทึกเป็นไฟล์ PDF (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB) โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า “ผลงานสมัครเข้าร่วม OIC InsurTech Award 2020 – ชื่อทีม” พร้อมกรอกใบสมัครและอัพโหลดไฟล์ Business Model Canvas ได้ที่ Link : https://url.oic.or.th/award2020/regis

โดยผู้สมัครสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูปแบบออนไลน์ 4 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนเพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงานแข่งขัน OIC InsurTech Award 2020 สามารถเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรูปแบบออนไลน์ได้ที่ : https://url.oic.or.th/award2020/start ทั้งนี้ จะมีการคัดเลือกทีมที่สมัครให้เหลือ 70 ทีม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ จากนั้นจะมีการคัดเลือกรอบที่ 2 จาก 70 ทีม ให้เหลือ 30 ทีม และจะให้ 30 ทีม เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์แบบเข้มข้นและเจาะลึก เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีมสุดท้าย ซึ่งจะมีสิทธิมานำเสนอผลงานเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกในรอบชิงชนะเลิศ ที่งานประกาศรางวัล OIC InsurTech Award 2020 ที่อาคารศูนย์ CIT โดยรางวัลที่จะได้รับแต่ละประเภทแบ่งเป็น รางวัลที่ 1 เป็นเงินรางวัล 70,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 เป็นเงินรางวัล 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวันที่ 3 เป็นเงินรางวัล 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชย เป็นเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย (CIT) E-mail : cit@oic.or.th โทรศัพท์ 080-900-2820