เจนเนอราลี่จัดประชุม “Compliance Week” เผยทิศทางสร้างองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

477

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จัดงานประชุม “Compliance Week” ภายใต้คอนเซ็ปท์“The C.I.R.C.L.E” (Compliance | Inspirational | Creative | Live | Experience) แถลงทิศทางธุรกิจโดยยึดหลัก ESG -Environment Social and Governance นำมาปรับใช้ในกระบวนการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันและนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ประเทศไทย กล่าวว่า ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นการเผชิญกับปัญหาสภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) การเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) การก้าวผ่านของธุรกิจในยุค Digital Disruption หรือเรื่องของการเกิดโรคระบาดที่ส่งผลกระทบแทบทุกภาคส่วนไปทั่วโลกก็ดี เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ในฐานะที่เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก จึงได้ออกนโยบายเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจโดยคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งได้นำเอาหลักการดำเนินธุรกิจภายใต้ ESG Megatrends มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยเน้นการให้ความสำคัญกับปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาลหรือบรรษัทภิบาล (Governance) ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายให้กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่เป็น Lifetime Partner ให้กับลูกค้าคนสำคัญของเราได้อย่างแท้จริง และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเช่นเดียวกัน

ด้าน นายช.นนท์ เพ็ชญไพศิษฎ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกลยุทธ์องค์กร (Head of CEO Office & Corporate Strategy) ได้กล่าวถึงแนวคิดในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรว่า เจนเนอราลี่ไทยแลนด์ ได้นำหลัก ESG Megatrends มาปรับใช้กับการวางกลยุทธ์ของเจนเนอราลี่ไทยแลนด์ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการไปหลายส่วนแล้ว เช่น การมุ่งสู่ Digital Transformation โดยนำ Robotics มาใช้ในการปฏิบัติในหลายๆ ส่วนงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันอยู่สม่ำเสมอเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปยุคที่มุ่งเน้นเรื่องของการดูแลสุขภาพ และการเข้าสู่ยุค Aging Society อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการเลือกลงทุนเฉพาะในกิจการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของพนักงานที่เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและการดูแลสังคม เป็นต้น และเจนเนอราลี่ไทยแลนด์ก็จะยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อสิ่งต่างๆ เหล่านี้เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ พร้อมทั้งดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่

สำหรับการขับเคลื่อนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน นางสาวสุภัทรา ปิวรบุตร รองประธานอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนองค์กร (CHCO) กล่าวว่า นอกจากเจนเนอราลี่จะมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว สิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดก็คือบุคคลากร ดังนั้นหน่วยงานเรา (Human Capital) จึงมุ่งมั่นผลักดัน สร้างการรับรู้ สร้างพฤติกรรม และร่วมกันสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จและความยั่งยืน การจัดประชุม “Compliance Week” เป็นการจัดงานประจำปีโดยฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแล นำโดยนางสาวสิริพร พินิจมงคล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแล (Chief Legal & Compliance Officer) เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้แถลงทิศทางการดำเนินธุรกิจและทิศทางการเติบโตขององค์กรภายใต้หลัก Good Governance ให้กับพนักงานเพื่อวางรากฐานสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างวัฒนธรรมที่ดีที่จะนำพาองค์กรเดินหน้าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน