กองทรัสต์ SHREIT เปิดรายงานความเห็น IFA ประกอบพิจารณาการประชุม EGM 25 มิ.ย.นี้

982

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า ‘สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้’ หรือ SHREIT แจ้งผู้ถือหน่วยทรัสต์ เตรียมจัดประชุม EGM ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่   25 มิถุนายนนี้ เปิดรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ต่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ชี้ราคาเสนอซื้อของ LT Rubicon Limited ที่ 118 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ถือเป็นราคาที่เหมาะสม

คริสตอป วายบี แองเจโล่ ฟอซิเนสติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด (“SPI”) ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระที่บริหารโดยมืออาชีพ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ SHREIT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติขายหุ้น 100% ของบริษัท Strategic Hospitality Holding Limited (SHH) และบริษัท Strategic Hospitality Holding Limited 2 (SHH2) ที่กองทรัสต์ SHREIT ถือหุ้น 100% ตามคำเสนอซื้อจาก LT Rubicon Limited

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ได้จัดส่งรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ SHREIT พร้อมให้ความเห็นต่อความสมเหตุสมผลในการเข้าทำธุรกรรม โดยประเมินจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ยังมีความเปราะบาง และมีความผันผวนสูงจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ประกอบกับสินทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Hospitality ทำให้ได้รับผลกระทบต่อผลการดำเนินงานโดยตรง

การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จะใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งจะได้มูลค่ากิจการที่เหมาะสมอยู่ในช่วงระหว่าง 76.88 – 99.77 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้น IFA จึงมีความเห็นว่ามูลค่าเสนอซื้อตามคำเสนอซื้อของ LT Rubicon Limited ที่ 118 ล้านเหรียญสหรัฐ ถือเป็นมูลค่าที่เหมาะสม เนื่องจากมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ากิจการที่ที่ปรึกษาการเงินอิสระประเมินได้ และมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินตามการประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 106.8 ล้านเหรียญสหรัฐ อีกทั้ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คำนวณ โดยทดสอบการปรับมูลค่า ด้วยค่าใช้จ่ายและภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างบริษัทลงทุนผ่านไปจนถึงระดับชั้นของบริษัทโฮลดิ้ง

ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ SHREIT จะได้รับจากการเข้าทำรายการ เงื่อนไขของการเข้าทำรายการ ประกอบกับข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงต่างๆ แล้ว IFA มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และมีความเหมาะสมทั้งด้านราคาและเงื่อนไขการทำรายการ ซึ่งหากผู้ถือหน่วยทรัสต์ตัดสินใจอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน เห็นควรอนุมัติในวาระอื่นๆ ทุกวาระเช่นกัน ได้แก่ การอนุมัติการลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ การอนุมัติให้เลิกกองทรัสต์ การชำระบัญชี และการแต่งตั้ง
ผู้ชำระบัญชี เนื่องจากเป็นวาระที่สืบเนื่องกัน และจะมีผลใช้บังคับได้ก็ต่อเมื่อทุกวาระที่กล่าวไปได้รับการอนุมัติทุกวาระ

ทั้งนี้ การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ SHREIT ครั้งที่ 1/2563 เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคริสตัล บอลลูม (Crystal Ballroom) ชั้น 2 (Lobby) โรงแรมฮอลิเดย์อินน์สีลม กรุงเทพฯ