ASAP ร่วมลดเสี่ยงไวรัสโควิด-19 บอร์ดมีมติเลื่อนจัดประชุม AGM 2563

386

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ปัจจุบันยังไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้ ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา’ ซีอีโอ ของ บมจ.ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ หรือ ASAP ได้ออกมาแจ้งข่าวว่า บอร์ดบริษัทฯ มีมติเลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ด้วยมีความห่วงใยต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จึงต้องการร่วมมือกับภาครัฐเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมหยุดยั้งการแพร่ระบาด พร้อมย้ำว่าการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และหากสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ทาง ASAP จะแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง….