ฟิลลิปประกันชีวิต เร่งรัดจ่ายสินไหมทดแทนกรณีโศกนาฏกรรมโคราช

902

ปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้สูญเสีย ผู้บาดเจ็บ และขอเป็นกำลังใจให้กับทหาร ตำรวจ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโศกนาฏกรรมภายในห้างเทอร์มินอล 21 กลางเมืองโคราช เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 30 ราย และบาดเจ็บจำนวน 58 ราย สร้างความสะเทือนใจและสูญเสียขวัญกำลังใจ ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวในจำนวนผู้เสียชีวิตดังกล่าวนี้ ได้มีผู้เอาประกันภัยกับบริษัทฯ จ านวน 3 ท่าน ดังนี้

1. เด็กชายปรมะ ลิมป์รชัยตามร อายุ 2 ปี ผู้เอาประกันภัยประเภทสามัญ ด้วยสินไหมทดแทน
มรณกรรม จ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยบิดาเป็นผู้ทำประกันชีวิตให้ และได้เสียชีวิต พร้อมกันกับมารดาและบุตร
2. นายศรัณยพงศ์ พงษ์ชะอุ่มดี สมาชิกผู้เอาประกันภัยประเภทกลุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ชลประทาน จำกัด ด้วยสินไหมทดแทนมรณกรรม จำนวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)
3. นายวัชรพล พาณิชย์ สมาชิกผู้เอาประกันภัยประเภทกลุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ ด้วยสินไหมทดแทนมรณกรรม จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

บริษัทฯ จะประสานไปยังครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิตโดยด่วนที่สุด เพื่อเร่งรัดดำเนินการจ่าย
สินไหมทดแทนมรณกรรมข้างต้นนี้ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ในอันที่จะบรรเทาความสูญเสียและความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ โดยบริษัทฯ ใคร่ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อครอบครัวและญาติผู้สูญเสีย มา ณ โอกาสนี้