เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมมอบความห่วงใยผ่านโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563

512

นายลู บูน เท็ค ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบหมวกนิรภัย ให้แก่ตัวแทนครูและเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสามเสนนอก เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยแก่นักเรียนและเยาวชน ในโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ได้ส่งมอบหมวกนิรภัยแก่กลุ่มงานการจัดการสถานศึกษา กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้แก่ 5 โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังความปลอดภัยรณรงค์ของการส่วนหนึ่งที่จะเป็นมีความมุ่งมั่นทางถนนผ่านการมอบหมวกนิรภัยจำนวน 2,500 ใบ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ดั่งคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’