“วิกรม กรมดิษฐ์ ” จ่อผุดเมืองการศึกษาอมตะ ปั้นบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมใน EEC

1777

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA เปิดเผยว่า กลุ่มอมตะมีเป้าหมายที่จะพัฒนานิคมฯ อมตะ ซิตี้ ชลบุรี ให้ก้าวสู่ผู้นำการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยมีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับโลกภายใต้โครงการ AMATA EDU Town หรือ “โครงการเมืองการศึกษาอมตะ” เพื่อผลิตบุคลากรป้อนเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม ให้ตรงกับความต้องการโดยเฉพาะสาขาวิชาชีพและวิศวกรรม โดยมีแนวความคิดที่จะพัฒนาให้เกิดเป็นศูนย์กลาง ของกลุ่มพื้นที่การศึกษานานาชาติในประเทศไทยในอนาคตเพื่อรองรับการพัฒนาในอาเซียน

โดยล่าสุดได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย จัดงานสัมมนา “ SMART Education and Human Resource & Development Policy in EEC” ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการทั้งภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ในการเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้รองรับการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานสำคัญในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

ทั้งนี้ เนื่องจากการสร้างบุคลากรที่สมาร์ทเป็นรากฐานสำคัญของสมาร์ทซิตี้ที่ในปัจจุบันอมตะมีประชากรหมุนเวียนทำงานอยู่ในนิคมฯ กว่า 300,000 คน อมตะจึงเป็นศูนย์กลางและตลาดแรงงานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของไทยและอาเซียน

โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้ร่วมกับลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติของอมตะรวมทั้งสถาบันการศึกษาญี่ปุ่นและไทยที่สำคัญมาร่วมให้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือการสร้างแรงงานคุณภาพที่จะป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตจะต้องเน้นในเรื่องของความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรม 4.0 และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการศึกษาหรือ Smart Education ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาสมาร์ทซิตี้

สำหรับแนวทางความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น พร้อมที่จะเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนภาคการศึกษาของประเทศไทย โดยการถ่ายทอดตามแนวทางการพัฒนาของประเทศญี่ปุ่น ผ่านโมเดล โคเซ็น หรือ KOSEN (KOSEN National Institute of Technology) ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาอาชีวศึกษาของญี่ปุ่น นับว่าเป็นระบบการศึกษาที่มีคุณภาพในด้านการผลิตแรงงาน สามารถป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ