JKN ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

2269

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง (กลาง) ประธานกรรมการและจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ หรือ วอแรนท์ โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นสามัญต่อ 1 วอแรนท์ โดยใช้สิทธิ์ภายใน 2 ปี คาดได้เงินประมาณ 1,600 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้เป็นเงินหมุนเวียนสำหรับการดำเนินการของบริษัทฯ ในการจัดหาและซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ ณ วันที่ 25 เมษายน 2561