ผู้ถือหุ้น THG อนุมัติจ่ายเงินปันผล

1916

นพ.บุญ วนาสิน (ที่ 6 จากขวา) ประธานกรรมการ และ นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ (ที่ 5 จากขวา) รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ นันทอุทยานสโมสร โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินที่จ่ายปันผลทั้งสิ้น 339,632,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของกำไรสุทธิปี 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้