“เศรษฐกิจ-ลงทุนภาครัฐ” หนุนยอดตั้งบริษัทใหม่เดือนมี.ค.โต 6% คาดตลอดทั้งปี’61 พุ่งกว่า 7.5 หมื่นราย

2143

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศในเดือนมีนาคม 2561 มีจำนวน 6,728 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ที่มียอดจัดตั้งใหม่อยู่ที่ 6,356 ราย หรือคิดเป็น 6% แต่หากเทียบกับเดือนมีนาคมปี 2560 พบว่ามีจำนวนลดลง 1%

โดยมูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ในเดือนมีนาคม 2561  มีจำนวนรวม 25,255 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้น 43% และเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2560  พบว่าลดลง 5%

ทั้งนี้ ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 615 ราย รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 417 ราย และธุรกิจภัตตาคาร / ร้านอาหาร จำนวน 167 ราย

นางกุลณีกล่าวว่า แนวโน้มดังกล่าวนั้นเป็นผลมาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจไทยในภาพรวมที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากธุรกิจการก่อสร้างที่มีแนวโน้มในการขยายตัวสูงขึ้น จากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่คาดว่าเริ่มดำเนินการได้ในปีนี้

รวมถึงแนวโน้มการบริโภคภายในประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชนผ่านโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยระยะ 2 ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน จึงคาดว่าตลอดทั้งปี 2561 นี้แนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่จะมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 75,000 ราย