สสว.ต่อยอดโครงการ SME ONLINE อัดแคมเปญ ‘SME 1 BAHT’ กระตุ้นยอดขาย 650 ล้านบาท

2158

การมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้าถึงกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อความพร้อมในการเป็นนักรบเศรษฐกิจใหม่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบัน คือภารกิจสำคัญของ สสว. โดย โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME หรือ ‘SME ONLINE’ ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่ สสว.จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในปี 2561 นี้ สสว.ได้ขยายความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นในรูปแบบ Business to Business to Customer (B2 B 2C) ควบคู่ไปกับการพัฒนา SME ให้สามารถดำเนินธุรกิจค้าขายทางออนไลน์ได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศนั้น สสว.พบว่าปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบแล้ว แต่ปัญหาสำคัญอยู่ที่ผู้ประกอบการ SME ยังขาดทักษะในการทำตลาดออนไลน์ สสว.จึงได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทยให้สามารถก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ 4.0 ได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง โดยบูรณาการความร่วมมือผ่านโครงการ ‘SME ONLINE’

สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

“ที่ผ่านมาเราลงพื้นที่ไปให้ความรู้และคำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประกอบการทั่วประเทศให้สามารถทำธุรกิจออนไลน์ได้จริง เช่น สอนเทคนิคการถ่ายภาพสินค้า การเขียนเนื้อหาสินค้า รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับ SME ที่นำสินค้ามาจำหน่ายบนตลาดออนไลน์ด้วย นอกจากนี้ ยังมีการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่สะดวกมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดย สสว.เชื่อว่าการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ นอกจากผู้ประกอบการจะต้องมีสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้ว ตัวผู้ประกอบการเองก็ต้องรู้จักปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน มีช่องทางการจำหน่ายและมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการการตลาดออนไลน์ด้วยมืออาชีพทั้งระบบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก เพราะ SME วันนี้ ต้อง ‘ดี’ และ ‘เร็ว’ จึงจะสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน”

โอกาสนี้ สสว.จึงได้สานต่อความสำเร็จของ ‘โครงการ SME ONLINE ปี 2561’ ด้วยการจับมือกับ E-marketplace ที่เข้าร่วมโครงการ จัดแคมเปญ “SME 1 BAHT” ช้อปสินค้าดีในราคา 1 บาท เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ประกอบการ โดยราคาส่วนที่เหลือ สสว.จะเป็นผู้สนับสนุน แต่ไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนี้ กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้จะจัดขึ้นทุกวันที่ 1 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-1 กันยายน 2561

“สสว.ได้รับความร่วมมือจาก E-marketplace และ Logistics ชั้นนำของประเทศ ได้แก่ shopee, lazada, lnwmall, weloveshopping, 11street, thailandmall, smesiam, buzzebees, shopseason, beautynista, pinsouq, tarad.com, far-e, Lalamove, และ shippop ในการมอบสิทธิพิเศษต่างๆ อาทิ ส่วนลดค่า GP ฟรีค่าแรกเข้า ส่วนลดค่า ขนส่งสินค้า ฯลฯ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับ SME ในการเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ และขยายความสามารถในการแข่งขันจากการฟังบรรยายพิเศษจากคุณชัยพนธ์ ชวาลวณิชชัย นักการตลาดดิจิทัลชื่อดัง เจ้าของแฟนเพจ M.I.B Marketing In Black เพื่อการตลาดที่มีประสิทธิภาพสำหรับ SME ในอนาคต” สุวรรณชัย กล่าว

ทั้งนี้ สสว.คาดว่า ‘โครงการ SME ONLINE ปี 2561’ นี้ จะมีผู้ประกอบการได้รับความรู้และประโยชน์กว่า 50,000 ราย มีสินค้าและบริการเข้าสู่ช่องทางออนไลน์กว่า 100,000 รายการ และจะสามารถสร้างยอดขายรวมได้มากกว่า 650 ล้านบาท รวมถึงส่งเสริมรูปแบบการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ ให้เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืนสำหรับ SME ต่อไป