S.C.S. มอบรองเท้าให้เด็กถิ่นทุรกันดารฯ ในความดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

1267

นภา เศรษฐกร (ที่ 4 จากขวา) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับมอบรองเท้านักเรียน 300 คู่ จาก สมฤกษ์ วงศ์วีระนนท์ชัย (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ผู้แทนกลุ่มบริษัทรองเท้า เอส. ซี. เอส. จำกัด เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารโรงเรียนเพียงหลวง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้ดำเนินโครงการตามพระดำริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ขาดโอกาสพัฒนาด้านการศึกษาเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนในชุมชนเมือง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงเข้ามามีบทบาทใน 3 ด้าน ดังนี้

1) สืบสาน น้อมนำพระดำริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ถิ่นทุรกันดารมาขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยดำเนิน “โครงการโรงเรียนเพียงหลวง” ตั้งแต่ปี 2553 ในพื้นที่ 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย กาญจนบุรี สระแก้ว ตราด บุรีรัมย์ สุรินทร์ อำนาจเจริญ นครพนม อุบลราชธานี หนองคาย ศรีสะเกษ เลย สตูล ชุมพร และระนอง

2) ส่งเสริมการบูรณาการทำงานร่วมกันผ่านกลไกประชารัฐ

3) สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ อาทิ กำลังคน (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) การบริหารจัดการ (Management) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมมีความต่อเนื่องและยั่งยืน

ร่วมเป็นหนึ่งพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้ที่ กองหนึ่งใจ…เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โทร ‭02-3068883 ถึง 4‬ หรือติดตามกิจกรรมความเคลื่อนไหว ได้ที่ Facebook และ Youtube กองหนึ่งใจเดียวกันฯ