กสอ.จับมือสถาบันฝึกอบรม SCM-ITC เปิดโครงการสร้างนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สู่ระดับสากล ฟรี!!

1941

เป็นที่ยอมรับกันว่า การจัดการห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชน (Supply Chain) และ โลจิสติกส์(Logistics) ได้กลายเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ถูกนำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจการค้า โดยเฉพาะการค้าที่คนทั่วโลกสามารถเปิดตลาดซื้อขายกันได้โดยไม่มีพรมแดน

โลจิสติกส์ ทำให้สินค้าและบริการมีต้นทุนถูกลง ถึงมือผู้บริโภคเร็วขึ้น  เป็นกระบวนการวางแผน การดำเนินการเพื่อควบคุมประสิทธิภาพการไหลเวียนสินค้า หรือบริการ ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ จัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่ง ไปจนถึงมือผู้บริโภค โดยผ่านการจัดการ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความพอใจแก่ลูกค้ามากขึ้น และส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  จึงได้ร่วมกับ ศูนย์อบรมคุณวุฒิวิชาชีพสากล เอส ซี เอ็ม (SCM-ITC) เปิดหลักสูตรการอบรมเสริมศักยภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 6 คอร์สสำคัญ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

🔸Module 1: 

การจัดการโซ่อุปทานและผลกระทบและโอกาสสำหรับ SMEs (SCM Impact & Opportunities For SMEs)

เรียนรู้การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น  การจัดการซัพลายเชนและบทบาทของโลจิสติกส์ในซัพพลายเชน

เข้าใจคุณค่าและประโยชน์ของการบริหารโลจิสติกส์  ซัพพลายเชนในกระบวนการผลิต  ความขัดแย้งในซัพพลายเชนและแนวทางในการแก้ไข  ความสัมพันธ์ระหว่างการวัดผลในระดับกลยุทธ์ กลวิธี และการปฏิบัติการ  ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาซัพพลายเชน  การบริหารซัพพลายเชนระหว่างองค์กร และ ผลกระทบและโอกาสสำหรับ SMEs ในการบริหารซัพพลายเชน

วันอบรม 14,15,16 มี.ค 61

ให้คำปรึกษาเสริม 22,23 มี.ค. 61

สถานที่อบรม  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท

 

🔸Module 2: กลยุทธและการจัดการคลังสินค้า (Warehousing Strategy and Management)

ทำความเข้าใจกับการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การวางกลยุทธ์คลังสินค้า กระบวนการคลังสินค้า การวางผังของคลังสินค้า การดำเนินการของคลังสินค้า เรียนรู้วิธีการใช้บาร์โค๊ดและ RFID  คลังสินค้าอัตโนมัติ   รู้จักตัวชี้วัดการดำเนินการของคลังสินค้า   และการจัดเป็นหน่วยบุคลากรคลังสินค้า

วันอบรม 28,29,31 มี.ค 61

ให้คำปรึกษาเสริม 5,6 เม.ย 61

สถานที่อบรม  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท

 

🔸Module 3: การวางแผนและควบคุมการผลิต (Manufacturing Inventory Planning and Control)

มาเรียนรู้สินค้าคงคลังในกระบวนการผลิต  การแบ่งประเภทของสินค้าคงคลัง หน้าที่ต่างๆของสินค้าคงคลัง ต้นทุนของสินค้าคงคลัง การประเมินมูลค่าของสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์สินค้าคงคลัง การกำหนดปริมาณการสั่ง กฏกติกาในการสั่งสินค้าคงคลัง  การคำนวณปริมาณการสั่งที่ประหยัดสุด ความสัมพันธ์ระหว่างสต๊อกสำรองและระดับการให้บริการลูกค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง  การวัดและการดำเนินการของการบริหารสินค้าคงคลัง  งบการเงินกับสินค้าคงคลัง  ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น  ความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงินและสินค้าคงคลัง

กิจกรรมระหว่างเรียน

เรียนรู้จากระบบ SCM-ITC E-Learning Support System

การทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน (Class Exercise)

กิจกรรมแข่งขันในห้องเรียน (E-Class Response and Competition)

อบรม 19,20,21 เม.ย 61

ให้คำปรึกษาเสริม 25, 26 เม.ย 61

สถานที่อบรม  รร.พานหิน รีเจนท์ จ.ชลบุรี

🔸Module 4:  การบริหารความเสี่ยงด้านซัพพลายเชน และการต่อเนื่องของธุรกิจ (Supply Chain Risk and Business Continuity Management)

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานในปัจจุบัน  ความเสี่ยงด้านการขนส่งและคลังสินค้า ด้านการเงิน  ด้านสิ่งแวดล้อม  ความเสี่ยงทางการเมือง  ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ  ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี BCP / BCM  ระบุความเสี่ยงของโซ่อุปทาน ความเสี่ยงด้านอุปสงค์ – อุปทาน  ศึกษากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน และกรณีศึกษาการจัดการความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน

อบรม 17,18,19 พ.ค 61

ให้คำปรึกษาเสริม 24,25 พ.ค 61

สถานที่อบรม  รร.พานหิน รีเจนท์ จ.ชลบุรี

 

Module 5:  แนวทางผู้บริหารสู่การพัฒนาโลจิสติกส์อุตสาหกกรม 4.0  (Developing Approaches to Manufacturing Logistics 4.0)

ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร  แล้วอุตสาหกรรม 4.0  โลจิสติกส์การผลิต 4.0  และคลังสินค้า 4.0 คืออะไร มาทำความเข้าใจกัน พร้อมทำความรู้จักกับ เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ เพื่อใช้ในการออกแบบระบบอัตโนมัติ  หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ยานพาหนะนำทางโดยอัตโนมัติ  เรียนรู้วิธีประเมินระดับอัตโนมัติสำหรับโลจิสติกส์ในองค์กร  ระดับเทคโนโลยีอัตโนมัติที่เหมาะสมกับโลจิสติกส์การผลิต  การประเมินระดับอัตโนมัติเพื่อใช้กับคลังสินค้า  มองอนาคตของคลังสินค้า 4.0

พร้อมกรณีศึกษา   คลังสินค้าและใบสั่งหยิบสินค้า  ต้นทุนที่คุ้มค่า ข้อมูล การวางแผน และการเพิ่มประสิทธิภาพ  ควรจะใช้ระบบอัตมัติแค่ไหน การเคลื่อนย้ายลำเลียงอัตโนมัติ  สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัยของการทำงาน  การใช้เทคโนโลยีการจัดการ การลำเลียง

วันอบรม7,8,9 มิ.ย 61

ให้คำปรึกษาเสริม 15, 16 มิ.ย 61

สถานที่อบรม  รร.พานหิน รีเจนท์ จ.ชลบุรี

 

🔸Module 6:  การพัฒนาองค์กรสู่ซัพพลายเชนระดับเวิลด์คลาส (Developing a World Class Supply Chain Organization)

ระบบโลจิสติกส์ระดับเวิลด์คลาสเป็นอย่างไร  เรียนรู้การบริหารสินค้าคงคลังระดับเวิลด์คลาส การบริหารการขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนโลจิสติกส์  การวัดผลในซัพพลายเชน  วิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ  แบบจำลอง SCOR สำหรับการวัดประสิทธิภาพของซัพพลายเชน  การกำหนดเป้าหมาย  การดำเนินการ

การพัฒนาแผนปฏิบัติ การประเมินผล  การประเมินคู่ค้า และหุ้นส่วนความสำเร็จ

วันอบรม 21,22,23 มิ.ย 61

ให้คำปรึกษาเสริม 5,6 ก.ค 61

สถานที่อบรม  รร.พานหิน รีเจนท์ จ.ชลบุรี

สอบถามรายละเอียด หรือ สนใจเข้าร่วมอบรม ติดต่อสำรองที่นั่ง ได้ที่

     คุณอุ๊-นาฎติยา  โทรศัพท์ 065 528-5021  

     หรืออีเมล์ kcta.training@gmail.com  หรือ  info.scmkcta@gmail.com