อ.ต.ก. จัดงานตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. (Organic Market) ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 21-25 ก.พ.นี้

1848

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด งาน “ตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.” เพื่อเป็นการสนับสนุนและยกระดับสินค้าเกษตรกรอินทรีย์ ช่วยเพิ่มมาตรฐานคุณภาพสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยงานจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ 

กมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “อ.ต.ก.ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปและพัฒนาทางด้านภาคการเกษตร โดยสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบปลอดภัย และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอีกหนึ่งช่องทาง ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะด้านการตลาด สร้างการเรียนรู้และพัฒนาผลผลิตการเกษตรไปสู่โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) นอกจากนี้ อีกวัตถุประสงค์หนึ่งคือเพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนหันมาบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยมากขึ้น”

งาน “ตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 5 วันเต็ม ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น.