“ทีซีซี แลนด์” เปิดช่องทางจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านโครงการ “ตลาดต่อยอด เออีซี”

2201

นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ระหว่างบริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมกันยกระดับและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าโอท็อป  (OTOP) รวมถึงการสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมทั้งร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนา งานออกบูธแสดงสินค้าผู้ผลิต

 โสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์

นายโสมพัฒน์กล่าวว่า ภายในโครงการตลาดต่อยอดนั้น พื้นที่ถูกจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ สำหรับสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ อาหาร เครื่องแต่งกาย เฟอร์นิเจอร์ OTOP ฯลฯ ซึ่งพร้อมที่จะเปิดให้บริการเฟสแรกภายในเดือน มิถุนายนหรือกรกฎาคมนี้ ซึ่งทางบริษัทฯ และกรมพัฒนาชุมชนจะร่วมส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการโอท็อปที่มีศักยภาพ เพื่อนำเสนอสินค้าบริการที่พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะนวัตกรรม สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางและนโยบายนิยมไทย

ทั้งนี้ บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด ในกลุ่ม ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ (TCC Land Asset World) ได้เปิดตัว “โครงการตลาดต่อยอด เออีซี เทรดเซ็นเตอร์” เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าแห่งภูมิภาคอาเซียนที่รวบรวมสินค้าบริการหลากหลายครบครันจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการทั่วประเทศ ตลอดจนสินค้านำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ส่งออก เจ้าของธุรกิจ การค้าส่ง การค้าปลีก ผู้ขายสินค้าออนไลน์ ลูกค้าองค์กร ตลอดจนเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ธุรกิจในทุกระดับได้ค้าขายในระดับประเทศและนานาชาติ

อีกทั้งยังสอดรับกับนโยบายการเปิดตลาดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยโครงการตั้งอยู่บนพื้น 160 ไร่ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยงบประมาณการลงทุนจำนวน 6,000 ล้านบาท