วิศวะ จุฬาฯ ผนึก 2 ภาคี เปิด 2 หลักสูตรแห่งอนาคต

1935

รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล เปิดตัว 2 หลักสูตรแห่งอนาคต เพื่อสร้างหลักสูตรปริญญาตรีด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ เป็นหลักสูตรสองปริญญาข้ามสถาบัน (Double degree) และด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (Electrical & Computer Engineering : ECE) ครั้งแรกของเมืองไทยเพื่อยกระดับคุณภาพด้านการศึกษาและศักยภาพบัณฑิตไทย ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ สอดรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ผลิตบัณฑิตตอบสนองวาระแห่งชาติและตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โทรศัพท์ 02-218-6337) หรือ www.eng.chula.ac.th