มิตรผล ร่วมส่งความสุข “ปลูก เพ(ร)าะสุข Farmer’s Market”

1320

บรรเทิง ว่องกุศลกิจ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มมิตรผล ร่วมส่งมอบความสุขจากชาวไร่สู่ชาวเมือง ในงาน “ปลูก เพ(ร)าะสุข Farmer’s Market” โดยมี จรสพรรณ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา และภูมิใจ ว่องกุศลกิจ (ที่ 1-2 จากซ้าย) สองสาวเมืองกรุงใจมุ่งใช้ชีวิตแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง”, พยุง ธัญญเจริญ (ที่ 3 จากซ้าย) และอัศจรรย์ อนันตภูมิ (ที่ 3 จากขวา) สองเกษตรกรครัวเรือนต้นแบบในโครงการทำตามพ่อ พร้อมด้วย ปิ่น-เก็จมณี วรรธนะสิน (ที่ 2 จากขวา) และกอล์ฟ Fucking Hero-ณัฐวุฒิ ศรีหมอก (ขวาสุด) ที่ร่วมกิจกรรมฝากปลูกสนับสนุนเกษตรกรมารับผลิตผล มาร่วมงานด้วย

งาน “ปลูก เพ(ร)าะสุข Farmer’s Market” ในโครงการทำตามพ่อ มุ่งนำความสุขจากเกษตรกรตรงสู่คนเมือง ด้วยผลผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัย 3 ขั้นตอนเริ่มจาก “ปลูก” ฝังทัศนคติการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนโดยน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ อย่างการรู้จักบริโภคอย่างพอประมาณ “เพาะ” แนวคิดและความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันด้วยการปรับเปลี่ยนการกินอยู่ให้เหมาะสมกับร่างกายและวิถีชีวิต ก้าวไปสู่ความ “สุข” อย่างยั่งยืน จากการพึ่งพาตัวเอง มีความพึงพอใจและยินดีในสิ่งที่ตนเองมี เพียงเท่านี้ก็มีความสุขได้อย่างง่ายๆ