“The Story” ปลุกจิตวิญญาณการใช้ศาสตร์และศิลป์สร้างคอนเทนต์ยุค Thailand 4.0

1469

ในยุคที่คอนเทนต์มีการแข่งขันกันดุเดือดและเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จนี้ สถาบันการศึกษาหลายแห่งต่างก็ปรับตัวในการผลิตบุคลากรออกมาให้สอดรับกับความต้องการของตลาด

ล่าสุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมกับนักพัฒนาคอนเทนต์ของประเทศ ปั้นนักธุรกิจและผู้บริหารรุ่นใหม่ให้พร้อมแข่งขันในโลกการตลาดดิจิทัลยุค Thailand 4.0 ด้วยการเปิดหลักสูตร เดอะสตอรี่ (The Story-The Ultimate Leadership Tool) เน้นด้านการใช้ศาสตร์และศิลปะในการพัฒนาคอนเทนต์เพื่อการตลาด

 “ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน” อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บอกว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำของคนรุ่นใหม่มีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการยกระดับวงการศึกษาไทย สร้างมิติใหม่ในการพัฒนาบุคลากรให้กับประเทศ โดยตั้งเป้าเป็นสถาบันที่สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพด้านดิจิทัลเพื่อผลักดันคนในภาคธุรกิจด้วยการเติมเต็มความรู้และประสบการณ์ เสริมความแข็งแกร่งในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก พร้อมเป็นการตอบรับนโยบาย “Thailand 4.0”

สำหรับหลักสูตร เดอะสตอรี่  (The Story –The Ultimate Leadership Tool) นี้ เปิดสอนสำหรับผู้บริหารและนักธุรกิจให้พร้อมแข่งขันในโลกการตลาดดิจิทัลที่คอนเทนต์เป็นปัจจัยสำคัญในการทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จโดยได้ร่วมมือกับนักพัฒนาคอนเทนต์แถวหน้าของประเทศมาร่วมพัฒนาหลักสูตร เน้นการใช้ศาสตร์และศิลปะในการสร้างและสื่อสารคอนเทนต์

โดยมีคุณจุ้ย-ศุ บุญเลี้ยง มาเป็นครูใหญ่ ในฐานะอาจารย์ประจำหลักสูตรที่จะเฝ้าดูพัฒนาการของผู้เรียนให้ตั้งแต่ต้นจนจบหลักสูตร เพื่อการเรียนที่ต่อเนื่องได้ผลการพัฒนาทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังมีผู้อำนวยการหลักสูตร เดอะสตอรี่ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง 3 ท่านมาร่วมออกแบบและดูแลอย่างใกล้ชิด คือ คุณหนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ พิธีกรไอทีแบไต๋ไฮเทค คุณอภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์ ที่ปรึกษาภาพลักษณ์ และอาจารย์มานินทร์ เจริญลาภ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทั้งนี้ หลักสูตร เดอะสตอรี่ จะมุ่งเพิ่มทักษะในการพัฒนาคอนเทนต์เพื่อการตลาด การเล่าเรื่อง (Storytelling) รวมถึงทำความรู้จักเครื่องมือและวิธีการต่าง ๆ ในการนำเสนอคอนเทนต์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับ Engagement สูงสุด พร้อมช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ชัดเจนและแข็งแกร่ง ให้กับเจ้าของธุรกิจและผู้บริหารขององค์กรที่รับผิดชอบด้านการบริหารการตลาด รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป

โดยถ่ายทอดตรงจากเหล่านักพัฒนาคอนเทนต์และนักเล่าเรื่องแถวหน้า 30 ท่าน ที่จะมาแชร์ความรู้ และร่วมทำ workshop ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะเป็นนักพัฒนาคอนเทนต์และนักเล่าเรื่องที่เชื่อมโยงผู้บริโภคกับแบรนด์ได้อย่างยั่งยืน

ด้าน “ศุ บุญเลี้ยง” ในฐานะอาจารย์ประจำหลักสูตร เดอะสตอรี่ เสริมว่า ปัจจุบันเครื่องมือการตลาดที่มีพลังมากที่สุดคือ คอนเทนต์ ซึ่งสามารถพัฒนาออกมาได้หลายรูปแบบ ทั้งผ่านบทเพลง รูปภาพ อินโฟกราฟฟิก การเขียน การพูด คลิป การแสดงออก และอีกหลากหลายรูปแบบ

นอกจากนี้ วิธีการและเครื่องมือในการนำเสนอคอนเทนต์ไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้มีมากมายหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น ผู้บริหาร นักธุรกิจ และทุกฝ่ายที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีทักษะดังกล่าว แต่การเรียนเฉพาะภาคทฤษฏีจะไม่ช่วยพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร เดอะสตอรี่ จึงออกแบบให้มี workshop เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือลองทำควบคู่กับการเรียนรู้จากมืออาชีพ เพราะหัวใจสำคัญของคอนเทนต์คือ การเล่าเรื่อง

“เดอะสตอรี่” จึงเป็นหลักสูตรที่เน้นการเล่าเรื่องเต็มรูปแบบหลักสูตรแรกของเมืองไทย ที่จะปลูกฝังจิตวิญญาณของนักเล่าเรื่อง เปลี่ยนตัวผู้เรียนให้กลายเป็นนักเล่าเรื่องที่สามารถเล่าเรื่องตั้งแต่เรื่องสินค้าหรือบริการ เรื่ององค์กร หรือแม้แต่เรื่องของตนเองได้อย่างมีสไตล์ และเข้าถึงใจผู้ฟัง