“สมโภชน์” แจง EA อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น  ระบุโอนหุ้นบิ๊กล็อตเพื่อไม่ให้กระทบตลาด-นักลงทุนรายย่อย

144

สมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ตามที่ได้มีข้อมูลเปิดเผยถึงการจำหน่ายหุ้นในบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) หรือ EA ของนายสมโภชน์ อาหุนัย ออกไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 จำนวน 14,690,000 หุ้น ที่ราคา 12.60 บาท และเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นการ Forced Sell นั้น ข้าพเจ้าในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้

(1)         เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 Sotus & Faith #1 Limited ได้ทำการขายหุ้นจำนวน14,690,000 หุ้น ในช่วง ณ ราคาปิดตลาด (ATC) ให้กับ 1.นายชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง และ 2.นางสิริลักษณ์ อรุณเนตรทอง โดยเป็นการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งไม่กระทบการถือครองหุ้นโดยรวมของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายังคงถือหุ้นรวมในสัดส่วนเท่าเดิม การดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นอีกได้ในอนาคต เพื่อความคล่องตัว และเหมาะสม

(2)         เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในกระดานและกระทบต่อนักลงทุนรายย่อย การทำการซื้อขายจะทำผ่านกระดาน Biglot หรือราคา ATC เท่านั้น เพราะหากเป็นการถูก Force Sell จริง การขายหุ้นจะต้องทำผ่านระบบ Market Matching ไม่ใช่การทำ Big Lot ดังที่ข้าพเจ้าได้ดำเนินการ

(3)         ในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567) จะดำเนินการแจ้งต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ข้าพเจ้ารวมถึง Sotus & Faith #1 Limited และ 1.นายชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง และ 2.นางสิริลักษณ์ อรุณเนตรทอง เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันโดยสมัครใจ ซึ่งจะเหมือนเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนหน้านี้ ที่ข้าพเจ้าโอนหุ้นของ EA จากชื่อข้าพเจ้าไปอยู่ภายใต้ชื่อ Sotus & Faith#1

(4)         ขอยืนยันว่ากระบวนการ Forced Sell ได้เสร็จสิ้นไปแล้วตามที่ได้มีการแถลงไปก่อนหน้านี้ และไม่มีหุ้นที่มีความเสี่ยงที่จะโดน Force Sell เหลืออีกแล้ว และขอให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่นำเสนอออกมาในลักษณะที่ส่อไปในทางที่จะสร้างความเข้าใจผิด และสร้างความสับสน