กลุ่ม KTIS เซ็น MOU แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ ม.แม่ฟ้าหลวง

200

อภิชาต นุชประยูร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวภาพ กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้แทน พร้อมทั้งมีคณาจารย์ และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้บริหารกลุ่ม KTIS ร่วมเป็นสักขีพยาน

ความร่วมมือของกลุ่ม KTIS กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ และการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ตลอดจนพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง