บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดกองทุนใหม่ “SCBTHOR1YA” พร้อมกลยุทธ์ลงทุนลดเสี่ยงขาดทุนเงินต้น

357

นันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยมุมมองว่า ตอนนี้เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มการฟื้นตัวและเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยได้แรงสนับสนุนหลักจากภาคการท่องเที่ยว รวมถึงการเติบโตของภาคบริการและการบริโภคในประเทศ ท่ามกลางภาวะตลาดการเงินโลกที่ทั้งอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง สำหรับด้านทิศทางนโยบายทางการเงินไทย ที่ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 2.50% โดยมองว่าเป็นระดับที่ยังเหมาะสมกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินภายในประเทศ หลังจากที่อัตราเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคม 2567 แตะอยู่ที่ 108.84 เพิ่มขึ้น 1.54% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือน ทั้งนี้ เรามองว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงสุดแล้ว และคาดว่า ธปท. จะเริ่มทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปีนี้เป็นต้นไป  สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะเริ่มมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเช่นกัน SCBAM จึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนเพื่อรับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่มีแนวโน้มปรับลดลง พร้อมช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดทุนเงินต้นที่อาจเกิดขึ้นผ่านการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพ จึงเปิดกองทุนใหม่ “SCBTHOR1YA” หรือ  “กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Inverse Floater THOR Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” โดยจะเปิดเสนอขายครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567 เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท

นันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส

กองทุน SCBTHOR1YA เป็นกองทุน Complex Fund อายุ 1 ปี ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงการขาดสภาพคล่อง และมีกลยุทธ์การลงทุนใน 2 ส่วนคือ (1) การลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากทั้งในและต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือระดับ Investment grade ขึ้นไป เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนของเงินต้น เมื่อครบกำหนดอายุโครงการจะได้รับเงินต้นคืนพร้อมผลตอบแทน  และ (2) สร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในตลาด โดยเข้าทำธุรกรรมสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (IRS : Interest Rate Swap) อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืนระหว่างธนาคารไทย (Thai Overnight Repurchase Rate: THOR) โดยกองทุน SCBTHOR1YA จะมีรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนแบบลอยตัว สวนทางกับอัตราดอกเบี้ย THOR ที่อ้างอิง โดยกองทุนจะพิจารณาผลตอบแทน ทุก 3 เดือน จากส่วนต่าง 4.75% – THOR% ต่อปี(*) ในกรณีที่ ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR 3 เดือน ปรับตัวขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 3.0% (ต่อปี)(ซึ่งเป็นระดับ Cap Rate ที่กำหนดไว้) ผู้ถือหน่วยจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่ 1.75% ทั้งนี้ กองทุนจะมีกำหนดจ่ายผลตอบแทนครั้งเดียวในวันครบอายุโครงการ และเนื่องจาก THOR เป็นอัตราดอกเบี้ยที่เคลื่อนไหวใกล้ชิดกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธปท. จึงมีความผันผวนค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้กองทุนมีโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าการฝากเงินทั่วไปในช่วงภาวะวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง (*)ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมการจ่ายผลตอบแทนได้จากหนังสือชี้ชวน

(*)กองทุน SCBTHOR1YA เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีความซับซ้อน (Complex Fund) และห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เนื่องจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ (โปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนจากหนังสือชี้ชวน) ทั้งนี้ กองทุนยังมีความเสี่ยงในการผิดชำระหนี้ (default risk) ที่เกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก และ/หรือ จากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกสัญญา/คู่สัญญา ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน และ/หรือ ไม่ได้รับผลตอบแทนจากธุรกรรม Interest Rate Swap ได้  ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วง 1 ปีตามอายุกองทุน ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ผู้สนใจลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน ขอคำแนะนำที่ปรึกษาทางการเงินของท่าน และสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนจากหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติม เพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน สนใจสอบถามเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลจ.ไทยพาณิชย์  โทร.02 777 7777 และผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://scbam.info/3VH2Coi หรือสนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน https://scbam.link/scbam_fund_click หรือลงทุนด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy และ SCBAM Fund Click