‘AIT’ สนับสนุนห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ (เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย

391

คณะผู้บริหารบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม ด้วยการส่งมอบ “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์” ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ (เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) จังหวัดน่าน โดยได้โดยสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนชุดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง โต๊ะ และ เก้าอี้ จำนวน 7 ชุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พัฒนาการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล เสริมทักษะ นอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียน ด้วยกิจกรรม Active Learning สู่ผู้เรียนแห่งนวัตกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสังคมไทยให้ดีขึ้น