เอไอเอ ประเทศไทย ครองอันดับ 1 รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (TNQA 41st) ติดต่อกันเป็นปีที่ 17

222

เอไอเอ ประเทศไทย นำทัพพลังตัวแทนประกันชีวิต ร่วมพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (Thailand National Quality Awards: TNQA 41st) ซึ่งในปีนี้เอไอเอยังคงครองอันดับ 1 รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 โดยมีจำนวนตัวแทนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้นถึง 1,368 ท่าน ถือเป็นจำนวนมากที่สุดจากทั้งหมด 15 บริษัทประกันชีวิตชั้นนำ โดยในงานได้รับเกียรติจาก ลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และ ชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, สลักจิต นิลประเสริฐศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนช่องทางการขาย และ กันยา กันตถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารตัวแทน ร่วมถ่ายภาพเพื่อแสดงความยินดีแก่ตัวแทนที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ โดยตัวแทนเอไอเอที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ 20 ปี พร้อมเกียรติบัตร มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รัตนา กมลงามพิพัฒน์ และ เสาวลักษณ์ สุขแก้ว รางวัลโล่เกียรติคุณ 15 ปี พร้อมเกียรติบัตร มีจำนวน 8 ท่าน ได้แก่ บุปผา ฉันทประทีป, สุรเชษฐ์ ชลตระกูล, พิมพ์ชยา รุ่งอริยสกุลชัย, นารถฤดี ปึงศิริเจริญ, ประไพ สาคร, คุณาวุฒ อภิเนาวนิเวศน, ไสว ศิลปานนท์ และ ชุติมณฑน์ ไกรรักษ์ โดยพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 41 จัดขึ้น ณ รอยัลจูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนเอไอเอที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ 10 ปีพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 24 ท่าน ได้แก่ เพ็ญสุดา เมธาสันต์, วิภาดา ทรัพย์ทวีมั่นคง, ปีติธร ชาประดิษฐ์, สถิตย์ สมเงิน, สถิรยา เงินแจ้ง, สุคนธ์ทิพย์ สายทองมี, ลักษมี สิทธิ, ชัยญาพร พรมยะดวง,ธัญต์นภัส ภาคสุนทร, มณฑา ณ นรงค์, พลกฤต ทาหลี, นวลจันทร์ ไชยสาร, กาญจนา ชัยศรีรัมย์, วราพร อิ่มทรัพย์, พิมศิริ มาลารัตน์, น้ำฝน พวงเพชร, ปานฝัน เรืองอนันต์, วารินทร์ คำพรม, กัลย์นภัส ลัทธิประสาธน์, ธวัชชัย เดชวงษา, ปรีญาภรณ์ สายจันทร์, ณัฐนันท์ วสันต์ชื่น, นงคาญ สังสีมา และ ลั่นทม ศักดิ์ชัยหิรัญกุล สำหรับตัวแทนที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ มีจำนวน 5 ท่าน และรางวัลเกียรติบัตร อีกจำนวน 1,302 ท่าน พร้อมกันนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ยังได้จัดพิธีมอบเสื้อสูท TNQA ให้แก่พลังตัวแทน โดย นิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พลังตัวแทน ซึ่งความสำเร็จของพลังตัวแทนทุกท่านในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพ ความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการลูกค้า และความไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ ด้วยเป้าหมายเดียวกันคือต้องการสนับสนุนคนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’