ผู้บริหารและพนักงานธนชาตประกันภัย มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือ 3 มูลนิธิ 

40

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย คงศักดิ์ หาญแสวงสิน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานผลิตภัณฑ์ประกันภัย, สุนีย์ กิตติเรืองวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ และ ทีฆภัค ศรียุกต์วงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสินไหม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน จำนวน 140,000 บาท ช่วยเหลือ 3 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิเทิดธรรมฟ้า มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมในมิติต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับเงินที่นำมาบริจาคในครั้งนี้  มาจากการจัดกิจกรรมภายในของบริษัทที่มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด ESG โดยคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม Social และบรรษัทภิบาล (Governance) ที่บริษัทได้ยึดถือมาตลอด  ซึ่งเงินบริจาคที่ได้มาหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด ได้ส่งมอบต่อให้ทั้ง 3 มูลนิธิเป็นจำนวนเท่าๆ กัน ประกอบด้วย มูลนิธิเทิดธรรมฟ้า 38,000 บาท มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา 38,000 บาท และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ 38,000 บาท