“เบทาโกร” จับมือ “สัตวแพทย์ จุฬาฯ” และ “อีแลนโค” ลงนามความร่วมมือทางวิชาการศึกษาการดื้อยาต้านจุลชีพเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

277

“บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)” หรือ “BTG” บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทยที่มุ่งมั่นเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคน ด้วยอาหารที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน โดย สมศักดิ์ บุญลาภ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการผลิตปศุสัตว์และโรงงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการศึกษาการดื้อยาต้านจุลชีพเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียว ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ (ที่ 1 จากซ้าย) คณบดี และ บริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จำกัด โดย งธารรัชต์  ธรรมสุวรรณ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการเงิน – Thailand, Vietnam & CLM เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยสำหรับการศึกษาและติดตามสถานการณ์การดื้อยาต้านจุลชีพ ตลอดจนแนวทางลดผลกระทบจากการใช้ยาปฏิชีวนะ มุ่งยกระดับการผลิตปศุสัตว์ที่ยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ในการสร้างสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนทุนวิจัยบุคลากรทำวิจัยตัวอย่างและข้อมูลในการทำโครงการร่วมกัน เพื่อให้ได้แนวทางในการใช้ยาปฏิชีวนะที่สมเหตุสมผลยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย ขณะที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำแนะนำในการดำเนินงานวิจัย รวมถึงสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ ช่วยส่งเสริมการดำเนินการอย่างยั่งยืนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ ส่วน บริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนทุนวิจัยและทรัพยากรอื่น ๆ ในการดำเนินงานร่วมกัน และเป็นตัวกลางเชื่อมโยงกับผู้เชี่ยวชาญในแขนงสาขาที่เกี่ยวข้องในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล