บลจ.อีสท์สปริง ประกาศความพร้อมใช้ชื่อกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

323

ดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนชื่อกองทุนจำนวน 135 กองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อบริษัทจัดการ โดยในส่วนของชื่อกองทุนรวมกำหนดให้ใช้ภาษาไทย “อีสท์สปริง” ภาษาอังกฤษ “EASTSPRING” และชื่อย่อของกองทุนขึ้นต้นด้วย “ES” ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป นั้น บัดนี้กระบวนการดังกล่าวได้พร้อมให้บริการผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านแล้ว นับได้ว่าการเปลี่ยนชื่อกองทุนรวมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและเสริมแนวทางในการบริหารจัดการให้สามารถเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดารบุษป์ ปภาพจน์

ปัจจุบันบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการทั้งหมด 202 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 364,300 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567) มีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลายครอบคลุมทุกสินทรัพย์ ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน ทั้งในและต่างประเทศ 

โดยที่ผ่านมา บลจ.อีสท์สปริง ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อเปลี่ยนชื่อกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 135 กองทุน โดยนโยบายการลงทุนของกองทุนยังคงเหมือนเดิม ซึ่งไม่มีผลกระทบกับการลงทุนแต่อย่างใด และพร้อมมีผลตั้งแต่วันที่ 17มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

ผู้สนใจลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบลจ.อีสท์สปริง หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน