‘บมจ.โรงพยาบาลนครธน’ ยื่นไฟลิ่งเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ชูศักยภาพหนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก

347

บมจ.โรงพยาบาลนครธน ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ชูศักยภาพเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำของพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก บนถนนพระราม 2 ซึ่งเป็นทำเลเมืองใหม่ที่มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากและมีศักยภาพในการเติบโตของประชากรในอนาคต ที่สามารถให้การรักษาโรคที่มีความซับซ้อน พร้อมมีบริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง 21 ศูนย์และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

รองศาสตราจารย์ ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครธนเปิดให้บริการมาเป็นกว่า 28 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการและเทคโนโลยีทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่องและยกระดับเป็นโรงพยาบาลชั้นนำในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก ที่สามารถให้บริการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน (โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ) ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในสาขาอายุรศาสตร์เฉพาะทางและสาขาเฉพาะทางอื่นๆ จากเดิมที่ให้บริการรักษาโรคทั่วไปและโรคที่มีความซับซับซ้อนเบื้องต้น (โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ)

ปัจจุบันโรงพยาบาลนครธนมีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางรวม 21 ศูนย์ ซึ่งให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ อาทิ ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์หัวใจ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ศูนย์กระดูกสันหลัง ศูนย์มะเร็งนครธน ศูนย์ทันต
กรรม เป็นต้น อีกทั้ง มีคลินิกทางการแพทย์ 3 คลินิก ได้แก่ คลินิกผู้สูงอายุ คลินิกระงับปวด และคลินิกนมแม่ มีบริการพิเศษแก่กลุ่มหลากหลายทางเพศ และแผนกไตเทียม ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการรักษาแบบองค์รวม พร้อมให้การดูแลและรักษาสุขภาพของผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย นอกจากนี้ โรงพยาบาลนครธนได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Healthcare Accreditation : HA) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation : LA) โดยสภาเทคนิคการแพทย์ รวมถึงได้รับรางวัลเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ อาทิ รางวัลบริการการแพทย์ยอดเยี่ยม (Platinum Hospital Quality Award) จากบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด (AIA) เป็นต้น 

ดร.วิศาล สายเพ็ชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โรงพยาบาลนครธนเป็นอาคาร 12 ชั้น จำนวน 150 เตียง ตั้งอยู่บนถนนพระราม 2 ริมทางหลวงสายหลักที่มุ่งไปสู่ภาคตะวันตกของกรุงเทพฯ และสู่ภาคใต้ของประเทศไทย แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่สำคัญ อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 2, โรงเรียนนานาชาติ BASIS International School Bangkok, คอมมูนิตี้มอลล์, สำนักงานเขตบางขุนเทียน เป็นต้น รวมถึงมีการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้มีความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่ย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ส่งผลให้ทำเลพระราม 2 กลายเป็นเขตเมืองแห่งใหม่ ของกรุงเทพฯ ได้ในอนาคต ทำให้เกิดการขยายตัวของเมืองและความต้องการบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น โดยโรงพยาบาลนครธนเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีศูนย์การแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางชั้นนำในกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก ในขณะที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิส่วนมากมีความกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฝั่งตะวันออก โดยโรงพยาบาลนครธนมีนโยบายกำหนดค่ารักษาพยาบาลอยู่ในระดับที่เหมาะสมและแข่งขันได้

แพทย์หญิง ศิเรมอร ทองสิมา ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โรงพยาบาลนครธนมีจุดเด่นหลากหลาย ได้แก่ 1) เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญและมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยในกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก ซึ่งสามารถให้การรักษาแบบครบวงจร (One Stop Service) 2) อยู่ในทำเลที่มีศักยภาพเป็นเมืองใหม่ของกรุงเทพฯ ในอนาคต 3) มีฐานลูกค้าเดิมจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหากพิจารณาจากจำนวนผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาลนครธน พบว่า ณ สิ้นปี 2566 โรงพยาบาลนครธนมีผู้ป่วยจำนวน 133,719 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 37,270 ราย จาก ณ สิ้นปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 96,449 ราย หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 8.51% ต่อปี 4) ความร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำในการจัดตั้งศูนย์การแพทย์รักษาโรคซับซ้อนและโรคทั่วไปเพื่อขยายฐานผู้ใช้บริการ เช่น ร่วมกับบริษัท บำรุงราษฎร์ สไปน์ เน็ตเวิร์ก จำกัด ในการจัดตั้งศูนย์กระดูกสันหลัง และร่วมกับบริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จำกัด ในการจัดตั้งศูนย์มะเร็งนครธน เป็นต้น 5) มีความพร้อมในการให้บริการดูแลและรักษาสุขภาพของผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ 6) ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลากหลายสาขา และ 7) มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำสำหรับโรงพยาบาลประกันสังคม โดยมีแผนการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่มุ่งเน้นผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมภายใต้ชื่อโรงพยาบาลนครธน 2 ขนาด 151 เตียง

ล่าสุด บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจำนวน 2 ราย ประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25.23 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งนี้ โดยในเบื้องต้นบริษัทฯ คาดว่าจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินลงทุนโครงการโรงพยาบาลนครธน 2 โครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Nakornthon Long Life Center) ซึ่งจะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบองค์รวม ขยายจำนวนเตียงให้บริการของโรงพยาบาลนครธน ชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ