TIDLOR จ่อออกหุ้นกู้ใหม่ อายุ 3 ปี คาดเปิดจองซื้อ 26-28 มี.ค.นี้

835

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2567 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป ในรุ่นอายุ 3 ปี กำหนดชำระอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดขายระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2567 นี้ โดยได้มีการแต่งตั้งให้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และมีบมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย และธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานขาย โดยมีการเปิดขายผ่านช่องทางออนไลน์ ทางเว็บไซต์ K-My Invest, KMA krungsri app และ แอพพลิเคชั่น Dime!

วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนตราสารหนี้ที่ครบกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากทริสเรทติ้ง ซึ่งถือว่าเป็นอันดับสูงสุดในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยอันดับเครดิตของหุ้นกู้อยู่ระหว่างจัดทำ 

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจร่วมลงทุนสร้างผลตอบแทนไปพร้อมกับการช่วยสนับสนุนในธุรกิจที่ช่วยสร้างโอกาสทางการเงินให้ประชาชน สามารถติดตามข้อมูลการจองซื้อหุ้นกู้ TIDLOR และรายละเอียดผลตอบแทนได้อีกครั้งในวันที่ 21 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ สามารถติดต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (โทร 1572 หรือจองซื้อผ่าน KMA krungsri app) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (โทร. 02-888-8888 กด 819 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านhttps://www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย ในฐานะหน่วยงานขาย ติดตามข้อมูลข่าวสาร TIDLOR ได้ที่เว็บไซต์ www.tidlorinvestor.com