สมาคมเพื่อนชุมชน ผนวก 2 โครงการใหญ่ แนะแนวทางเยาวชน “ออกแบบฝันตามที่ใช่ สู่รั้วมหาวิทยาลัยตามที่ชอบ”

55

สมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จ.ระยอง ได้แก่ กลุ่ม ปตท. เอสซีจี โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กลุ่ม บ.ดาวประเทศไทย และกลุ่มจีพีเอสซี เพื่อสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุดที่รวมตัวกันเป็นครั้งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมประสานและพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความจริงใจ จริงจัง มุ่งมั่นแก้ปัญหาร่วมกัน ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ด้วยการดูแลเอาใจใส่ชุมชน ทั้งในด้านการส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจฐานราก และด้านสังคม จากความร่วมแรง ร่วมมือและร่วมใจของผู้ประกอบการนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่จริงจังและยั่งยืนต่อชุมชน อุตสาหกรรมและประเทศชาติต่อไป

            ในครั้งนี้เพื่อนชุมชนได้รวม 2 โครงการใหญ่แห่งปีไว้ด้วยกัน จัดโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ และเพื่อนชุมชนเปิดประตูสู่อนาคต ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำแนวทาง ปั้นเยาวชนในจังหวัดระยองและบุคคลที่สนใจ พร้อมป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน สอดรับนโนบายภาครัฐในอนาคต เปิดครอสติวเข้ม ค้นหาตนเอง เติมอาวุธ เสริมความรู้ สู่เวทีแข่งขันเพื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยสมาคมเพื่อนชุมชน ได้ร่วมกับ จังหวัดระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา และเตรียมความพร้อมศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ด้วยแนวคิด “ออกแบบฝันตามที่ใช่ สู่รั้วมหาวิทยาลัยตามที่ชอบ”

            เชาวนี พันธุ์พฤกษ์  ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า เนื่องด้วยสมาคมเพื่อนชุมชนได้คำนึงถึงเยาวชนในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นกำลังของชาติในอนาคต และให้ความสำคัญต่อการตอบสนองนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งเน้นย้ำถึงการพัฒนากำลังคน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ และสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกและส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษา ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนในจังหวัดระยองอย่างสูงสุด นอกจากนี้สมาคมฯ ยังมีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนสนับสนุนบุคลากรด้านสาธารณสุข และทุนการศึกษาระดับ ปวช. อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสและสร้างความเท่าเทียมให้นักเรียนในจังหวัดระยองอีกด้วย

            “สุดท้ายนี้ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ จะนำโอกาสจากโครงการที่สมาคมเพื่อนชุมชนจัดขึ้นนี้ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มทักษะเสริมนอกห้องเรียนไปต่อยอด กับความรู้ในห้องเรียน เพื่อเป็นแนวทางออกแบบการเรียนของตัวเอง และสามารถเลือกสาขาที่ตนเองสนใจเพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ และอีกประการหนึ่ง น้องๆ จะเป็นกำลังสำคัญ เป็นคนดีของสังคม นำความรู้มาร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดระยอง เพื่อนำพาประเทศชาติก้าวต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน” เชาวนี กล่าว

            ด้าน มนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า สมาคมเพื่อนชุมชน เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ จึงได้มีการจัดโครงการด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้แก่ โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ทักษะแห่งอนาคต CPA OPEN HOUSEเพื่อเพิ่มทางเลือกในคณะและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคต และ โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการสอบเข้าระดับอุดมศึกษาของเยาวชนในจังหวัดระยอง จนมาในปี 2566 นี้ สมาคมมีความตั้งใจจะยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนในจังหวัดระยอง จึงรวมทั้ง 2 โครงการไว้ด้วยกัน เพื่อให้เยาวชนในจังหวัดระยอง จากทั้งหมด 24 โรงเรียน กว่า 1,000 คน ได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อให้น้องเยาวชนสามารถเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างที่มุ่งหวังไว้            

ทั้งนี้ โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ และเพื่อนชุมชนเปิดประตูสู่อนาคต ประจำปี 2566 เป็นโครงการติวเตอร์ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้พบกับติวเตอร์ชื่อดังระดับประเทศ อาทิ ครูพี่เฟรนด์(ฟิสิกส์), ครูพี่ติ่ง(วิทยาศาสตร์), ครูพี่เฟรมมี่(ภาษาไทย), ครูพี่ไกด์(สังคมศึกษา), ครูพี่ซุปเค(คณิตศาสตร์), ครูพี่กาแฟ(ชีววิทยา),ดร.นิ้ง(เคมี) และครูพี่กิ๊ป(อังกฤษ) โดยจัดขึ้นในวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง และวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนชำนาญสามัคคี อ.แกลง จ.ระยอง ติดตามได้ทาง Facebook เพื่อนชุมชน