กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์เก้าต้น จ.สิงห์บุรี พร้อมมอบทุนการศึกษา

61

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทบีทีเอส เป็นประธานนำคณะกรรมการบริษัทและพนักงานในกลุ่มบริษัทบีทีเอส ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ณ วัดโพธิ์เก้าต้น ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยได้รวบรวมเงินของกลุ่มบริษัทบีทีเอสและผู้โดยสารที่มีจิตศรัทธา ร่วมทอดกฐิน ถวายวัดเป็นจำนวน 3,000,000 บาท พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 30 ทุน จาก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม และโรงเรียนค่ายบางระจัน ทุนละ 1,500 บาท และ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 75,000 บาท โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารกลุ่มบริษัทบีทีเอส ได้แก่ ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์, ดร.อาณัติ อาภาภิรม, นายสุจินต์ หวั่งหลี, ศ.พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน, นายรังสิน กฤตลักษณ์, นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา, นายไพศาล ธรสารสมบัติ, นายมารุต อรรถไกวัลวที และ รศ.จารุพร ไวยนันท์ ร่วมในพิธี