‘DRT’ ติดรายชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน’ ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ

56
สาธิต สุดบรรทัด

สมกับเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล หรือ ESG มาโดยตลอด สำหรับ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศให้ DRT ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ SET ESG Ratings ประจำปี2566 ในระดับ AA ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง งานนี้ ‘สาธิต สุดบรรทัด’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร เป็นปลื้มสุดๆ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นถึงการดำเนินงานเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง