BGC ผ่านการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ AA

730

ถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจล่าสุดของคุณ ‘ศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วและแพคเกจจิ้งรายใหญ่ในไทยและภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการประเมินเป็นหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings” ระดับ “AA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืนฯ ทั้งในมิติของบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยกระดับการดำเนินงานและการจัดทำรายงานภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) ในทุกมิติ ครอบคลุมถึงการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและกระบวนการดำเนินงาน การติดตามประเมินผล และการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและต่อเนื่อง