ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ ส่งมอบยูนิฟอร์มเก่าของพนักงานให้กับ BWG เพื่อรีไซเคิลเป็นเชื้อเพลิงพลังงานสะอาด

127

บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด นำโดย  กวี เมฆทรงฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต (คนซ้าย) มุ่งดำเนินการตามเป้าหมายการลดการเกิดขยะฝังกลบอย่างยั่งยืน “Zero Waste to Landfill” ร่วมส่งมอบชุดยูนิฟอร์มเก่าของบริษัทรวมถึงเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วของพนักงานจำนวนกว่า 500 ชิ้น ให้กับพาร์ทเนอร์อย่าง “BWG” บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จํากัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ในการนำยูนิฟอร์มและเสื้อผ้าที่ถูกจัดเป็นก้อนวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว หรือ RDF (Refuse Derived Fuel) เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และแปรเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงพลังงานสะอาดเพื่อผลิตเป็นไฟฟ้า โดยมี  ณัฐดนัย ตันวัฒเสรี ผู้บริหารส่วนการตลาด( คนกลาง) และ วรัญญา ชูเวช เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด(คนขวา) เป็นตัวแทนจาก BWG ในการรับยูนิฟอร์มเก่าและเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว ณ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

กวี เมฆทรงฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า “เราขอขอบคุณ BWG ที่เปิดโอกาสให้ทีเอพีและพนักงานของเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน” ซึ่งถือเป็นโครงการที่สอดรับกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของเรา โดยตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทีเอพี ได้เชิญชวนให้พนักงานทุกคนนำยูนิฟอร์มเก่าของบริษัทฯ รวมถึงเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วมาบริจาคให้กับทางส่วนกลาง ซึ่งในวันนี้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการส่งมอบยูนิฟอร์มและเสื้อผ้าจากพนักงานของเรา ให้กับ BWG เพื่อนำไปจัดการตามกระบวนการรีไซเคิลที่ถูกต้อง โดยนอกจากการนำไปใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงพลังงานสะอาดแล้ว ยังช่วยลดการเกิดขยะฝังกลบและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ของขยะประเภทสิ่งทอได้อีกด้วย

โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนผ่านพันธกิจด้านความยั่งยืน “TAP Road to Net Zero”เพื่อบรรลุเป้าหมายไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral Organization)ภายในปี 2573 โดยดำเนินงานผ่านกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม 4Rs ได้แก่ Reduce, Replace, Remove และ Report ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทความยั่งยืน “Brew A Better World” ของบริษัทที่มุ่งพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ