เอไอเอ ประเทศไทย สนับสนุนกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุฟรี แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41

551
สุวิรัช เสาวภาคย์

เอไอเอ ประเทศไทย โดย  สุวิรัช พงศ์เสาวภาคย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก เป็นตัวแทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ในโอกาสที่เอไอเอ ประเทศไทย สนับสนุนกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ จำนวน 320 กรมธรรม์ ให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล และ 4 อำเภอของสงขลา ภายใต้โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41 ซึ่งได้นำเยาวชนกว่า 320 คน มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์และชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม ทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรง และมีความรู้ความเข้าใจบริบทของสังคมในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยความคุ้มครองอุบัติเหตุนี้ จะช่วยให้เยาวชนและครอบครัวของเยาวชน ได้มีความอุ่นใจในขณะที่ต้องเดินทางมาทำกิจกรรมและใช้ชีวิตในพื้นที่ต่างภูมิลำเนา ซึ่งการมอบความคุ้มครองดังกล่าว ยังสอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืน (ESG) ของเอไอเอ และความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ผู้คนกว่าพันล้านคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’ ผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ อันเป็นการเดินตามพันธกิจ “AIA One Billion” อีกด้วย โดยพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี

ทั้งนี้ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ได้ดำเนินการรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2548 โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กองทัพทุกเหล่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กำพร้า หรือ ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง