พิธีมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดี กับโครงการมิวสิคอวอร์ดเชิงสร้างสรรค์ “บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์” ครั้งที่ 2

108

จากความสำเร็จของโครงการประกวด “บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์” ครั้งที่ 1 ในปี 2565 ที่ผ่านมา ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้สานต่อกิจกรรมเพื่อส่งต่อโอกาส ปลูกฝังความดีและสนับสนุนให้เกิดความรักความสามัคคีในสังคมไทยอีกครั้ง ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ผ่านเสียงเพลงและดนตรี ในโครงการ “บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566”  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2566 – 31 สิงหาคม 2566 มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,014 คนจากทั่วประเทศ ใน 3 ประเภทการประกวด (แต่งเพลง ร้องเพลง และวงดนตรี)  ผ่านการคัดเลือก 5 ระดับ (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับประชาชนทั่วไป) จนได้ผู้ที่ได้รางวัลทั้งสิ้น 56 รางวัล และรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท ดังนี้

ประเภทแต่งเพลง           

ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงชมพูแพร ขวัญหวาน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เด็กชายปิยะรักษ์ วงค์โชติ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ นางสาวธนัชญา ตาก๋าวิน

ระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ นายวัน กาเบรียล ดิลอส เซ็นทอส

ระดับประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ นายธนภัทร เหลืองธาตุทอง

ประเภทร้องเพลง            

ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงภาวิดา พรวัฒนานุกูล

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงพิชญาภัค วัฒนาจิรวัฒน์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ นางสาวจุฑามาศ คำชวนชื่น

ระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ นางสาวพิชชาภา ชนาพรรณ

ระดับประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ นายภูวดล แฟงสุวรรณ

ประเภทวงดนตรี            

ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ วง Dsus6

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ วง Pham 

ระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ วง NCO Band

ระดับประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ วงภิรมย์แบนด์

สุทิน คลังแสง

 ซึ่งในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดพิธีมอบถ้วยรางวัล โล่รางวัล และประกาศนียบัตรให้กับผู้ชนะเลิศและผู้ผ่านเข้ารอบกิจกรรมทั้งหมด โดยได้รับเกียรติจาก สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน ร่วมชมและให้กำลังใจการแสดงบนเวที พร้อมมอบถ้วยรางวัล โล่รางวัล และประกาศนียบัตรให้กับผู้ชนะเลิศจากการประกวด ร่วมถ่ายภาพหมู่ ปิดท้ายด้วยการกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคนอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง