เอสซี รับประกาศนียบัตรการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1 ผ่านข้อกำหนดระดับสากล ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

543

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำ Living Solutions Provider โดย สุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล หัวหน้าสายงาน บริหารลูกค้า และ การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1 มาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร จาก ประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐาน บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ณ อาคารชินวัตร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต 

สุดารัตน์ กล่าวว่า “SC ได้เริ่มจัดทำและเปิดเผยข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปี 2566 เป็นครั้งแรก เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของ SC ที่จะรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และสามารถนำการวัดปริมาณการปล่อย ไปติดตามและวางแผน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตามภารกิจ SCero Mission (ซีโร่ มิชชั่น) โดยมีกระบวนการทวนสอบข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล วัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นมาตรฐานสากลระดับโลก แสดงได้ถึงความถูกต้องของข้อมูล ทำให้การรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรมีความน่าเชื่อถือ ด้วยการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกแล้ว และ มาตรฐาน ISO 14064-1 จะเป็นเครื่องหมายยืนยันความรับผิดชอบต่อสังคมว่า SC สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีส่วนร่วมในการแก้ไขภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในอนาคต”

สำหรับมาตรฐาน ISO 14064-1 เป็นมาตรฐานที่มีการระบุหลักการและข้อกำหนดระดับองค์กรสำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อย และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมถึงข้อกำหนดสำหรับการออกแบบ การพัฒนา การจัดการ การรายงาน และการทวนสอบบัญชีรายการการปลดปล่อย และการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

ทั้งนี้ เอสซีฯ มีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และตระหนักดีว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นหน้าที่ของทุกคนและทุกองค์กร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม