วว. รับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2566

179

พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 (Human Rights  Awards  2023)  ประเภทองค์กรรัฐวิสาหกิจ ให้แก่ ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย วว. ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่  3  และเป็น 1 ใน 5  รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลในปี 2566 ซึ่งเป็นรางวัลจาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มอบให้องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม ที่ดำเนินการตามภารกิจโดยเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน มีผลการดำเนินงานโดดเด่น ในด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่นๆ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน โดยมีองค์กรต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจำนวน 109 องค์กร โอกาสนี้ ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร วว. พร้อมผู้บริหาร บุคลากร ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีด้วย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  คอนเวนชั่น

วว. มีอุดมการณ์ในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน วว. ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Pinciples on Business and Human Rights : UNGPS) อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษย์ในทุกกิจกรรมการดำเนินงานของ วว. ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ดังนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง วว. ต้องตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน ตามกฎหมายและหลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยรวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน การหลีกเสี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการคุกคามทางเพศ การเฝ้าระวังเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน ประกอบด้วย ลูกค้า พนักงาน ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ (Partner) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน