มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท แก่มูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

84

มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดย สุพร วัธนเวคิน (ที่สองจากขวา) ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย และ วิชชศร สุวรรณนาคินทร์ (ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (ระยะหนึ่งปี) ประจำปีการศึกษา 2566  แก่มูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จำนวนสามทุน รวมเป็นเงิน 465,000 บาท เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการภาคสนามด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รวมทั้งสร้างนักวิจัยและงานวิจัย  เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายและระบบการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  พร้อมกันนี้ทางมูลนิธิอิออนฯ ได้มอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 15,000 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 390,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี (กลาง) สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เลขาธิการมูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (มปคม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนรับมอบ

ทั้งนี้ มูลนิธิอิออนประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบจากการระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่มีต่อประชาชนในพื้นที่เขตเมืองและประเทศไทย  และการมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่พร้อมด้วยคุณวุฒิและมีจำนวนเพียงพอถือเป็นปัจจัยสำคัญในการรับมือเมื่อเกิดโรคระบาด  ด้วยพันธกิจของมูลนิธิฯ ที่ให้การส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนและสังคมไทย จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของไทยให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และใช้ความเชี่ยวชาญที่มีในการบริหารจัดการยามเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งให้การดูแลด้านสุขอนามัยและสุขภาพแก่คนไทยอย่างทั่วถึง