OCEAN LIFE ตอกย้ำดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566

368

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต โดย วิลาวัลย์ วรุตพิพัฒน์ Chief People Officer (CPO) นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ในกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 6 กันยายนของทุกปี จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “WHAT THE FACT? แค่สงสัยก็เสิร์ช ACTAi เลย!” ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น และผนึกพลังร่วมขจัดให้การคอรัปชั่นหมดไป ทำให้สังคมไทยโปร่งใสน่าอยู่อย่างแท้จริง สำหรับ OCEAN LIFE ไทยสมุทร เราดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎกติกาต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด  พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมรักษาผลประโยชน์ให้กับลูกค้า เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดตามวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน”