วว. จับมือพันธมิตรจัดสัมมนาฟรี ! เปิดโอกาสเครื่องสำอางไทยไปยังตลาดยูอี

222

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาย่อม (สสว.) และ COSMED องค์กรระดับชาติ ที่เป็นหนึ่งเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของประเทศฝรั่งเศส ขอเชิญผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทยเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟรี หัวข้อเรื่อง  เปิดโอกาสของเครื่องสำอางไทย ส่วนผสม/ผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดยูอี “The  Opportunity  of  Thai  Cosmetic  Ingredients/Products  to  EU market” ในวันที่ 19  กันยายน 2566  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร Admin  วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี  (รูปแบบ  2 ภาษา)  

    ลงทะเบียนฟรี ! ได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeFErhNTGK…/viewform.  

   การสัมมนาประกอบด้วยเนื้อหาเข้มข้นเกี่ยวกับเครื่องสำอางเพื่อการส่งออก  อาทิ

  1.  กรอบและขอบข่ายการกํากับดูแลและข้อกําหนดรวมถึงเอกสารที่สำคัญ เพื่อส่งออกสารสกัดจากธรรมชาติไปยังสหภาพยุโรปหรือประเทศฝรั่งเศส
  2. วิธีการอ้างส่วนผสมและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและออร์แกนิกในสหภาพยุโรปหรือประเทศฝรั่งเศส
  3. การรับรองเครื่องสําอางออร์แกนิกในประเทศไทย
  4. การทดสอบวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสําหรับผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์และเครื่องสำอาง