มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องฟอกอากาศแก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

82

มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดย คะซึชิ  อิวาโมโตะ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนในการมอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 20 เครื่อง มูลค่ารวม 508,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและปรับคุณภาพอากาศให้เหมาะสมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลแห่งนี้ โดยมี ผศ. นพ. นเรนทร์ โชติรสนิรมิต (ขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ โดยมูลนิธิอิออนประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการให้บริการของสถานพยาบาล ที่รวมถึงการรับมือกับปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นพิษ PM 2.5 และการเผาป่าอันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ดังเช่นในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการบริจาคเครื่องฟอกอากาศเพื่อการปรับปรุงสภาพอากาศแก่หน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยได้รับการดูแลและบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง