TISCO ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล อัตราหุ้นละ 2.00 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 ก.ย. นี้  

266
ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์

  ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 โดยมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก ปี 2566 ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันที่ขึ้นเครื่องหมายไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 6 กันยายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 กันยายน 2566  

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินปันผลจากการจ่ายเพียงครั้งเดียวต่อปีตามที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในแต่ละปี เป็นให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการในงวดครึ่งปีแรกด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทยังคงมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยรวมเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง